ЗАТВЕРДЖЕНО „ПОГОДЖУЮ”

розпорядженням голови Начальник відділу освіти,

Турійської районної ради молоді та спорту

№ ____ від „__” ______ 2017 року Турійської райдержадміністрації

_____________Н.М.МАТВІЮК

„___” ____________ 2017 року

СТАТУТ

опорного закладу

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

с.Купичів»

Турійського району

Волинської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної ради

від __.__.2017 № ______

Загальноосвітній навчальний заклад – це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ району і підпорядкований Турійській районній раді Волинської області.

1. Найменування та місцезнаходження

1.1.Найменування комунального закладу – опорний заклад „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Купичів” Турійського району Волинської області, надалі – „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів”.

1.2.Місцезнаходження „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів” – 44852, с.Купичів, Турійського району, Волинської області, вул. Шкільна, 1, телефони: 98-1-40.

2. Мета і предмет діяльності

2.1. Опорний заклад „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів” - спеціалізований навчальний заклад, має рахунок в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку, ідентифікаційний номер та має у своєму складі філії:

- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Свинарин, філія – опорного закладу „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів” (далі в тексті Філія), що проводить освітню діяльність, як загальноосвітня школа І-ІІ ступеня (основна школа);

- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Озеряни, філія – опорного закладу „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів” (далі в тексті філія), що проводить освітню діяльність, як загальноосвітня школа І-ІІ ступеня (основна школа);

- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Осьмиговичі, філія – опорного закладу „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів” (далі в тексті філія), що проводить освітню діяльність, як загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (основна школа).

Опорний заклад „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів” створений з метою реалізації заходів, спрямованих на створення єдиного освітнього простору, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації та спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиної системи виховної роботи

2.2. Предметом діяльності ”ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів” як опорної школи освітнього округу є:

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти на рівні, не нижчому від державних стандартів;

- реалізацію навчально-виховних завдань на кожному ступеню навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей;

- впровадження до профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення навчальних предметів, забезпечення всебічного розвитку дитини;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови національних цінностей українського народу;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

- формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості;

- організація та проведення різних видів навчальної, науково-практичної діяльності, семінарів, конференцій, олімпіад, виставок, конкурсів;

- вирішення питань матеріально-технічного забезпечення, своєчасне оснащення сучасною апаратурою навчально-виховного процесу;

- інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

3. Юридичний статус опорного закладу

„ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів”

3.1. Опорний заклад „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів”, є юридичною особою.

Права і обов’язки юридичної особи „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів”, що є опорною школою освітнього округу, набуває з дня її державної реєстрації (перереєстрації).

3.2. Опорний заклад „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів” здійснює свою діяльність на основі і відповідно до Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про освітній округ, Положення про філії, чинного законодавства України, нормативних актів Турійської районної ради Волинської області, а також цього Статуту.

3.3. Опорний заклад „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів”, має печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням та інші реквізити.

3.4. Філія опорного навчального закладу – територіально відокремлений структурний підрозділ, утворений з метою надання рівного доступу до якісної освіти та наближення місця навчання дітей до їх місця проживання.

Філія не є юридичною особою і діє на підставі Положення про філії, затвердженого згідно чинного законодавства України.

3.5. Опорний заклад „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів”, несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна згідно чинного законодавства України.

3.6. Опорний заклад „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів” має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.

3.7. Опорний заклад „ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів” зобов’язаний:

- здійснювати реалізацію, виконання та дотримання положень цього Статуту;

- користуватися та оперативно управляти майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ району або отриманим внаслідок господарської діяльності ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів;

- звітувати та передавати всю необхідну інформацію Турійській районній раді Волинської області, а також відділу освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації Волинської області в порядку, обсягах та строках, що ними встановлюються;

- укладати договори, угоди з юридичними та фізичними особами;

- залучати до роботи працівників в межах встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, наказами директора ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів;

- своєчасно та в повному обсязі забезпечувати виконання своїх обов’язків перед контрагентами по укладеним за участю ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів договорам (угодам) та перед Турійською районною радою Волинської області;

- здійснювати будівництво, реконструкцію, поточний, капітальний ремонт основних фондів;

- створювати своїм працівникам належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, соціального страхування;

- здійснювати заходи по вдосконаленню організації виплати працівникам заробітної плати з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи;

- забезпечувати відповідно до норм чинного законодавства економне і раціональне використання бюджетних коштів і своєчасні розрахунки з працівниками ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів.

4. Організація навчально-виховного процесу

4.1. Навчально-виховний процес у ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та його філіях здійснюється українською мовою.

4.2. Опорний заклад та його філії планують свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного планів, де відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Плани роботи затверджується радами навчальних закладів.

4.3. Навчально-виховний процес у ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Робочий навчальний план ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів затверджується відділом освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації Волинської області.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи.

Навчальні (робочі та індивідуальні) плани Філій розробляються керівництвом Філій опорного закладу на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

4.4. ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та його Філії працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізують навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

4.5.Індивідуалізація і диференціація навчання у ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та у Філіях забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина робочого навчального плану формується ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

4.6. ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та його Філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання у межах визначених законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та Статутом освітнього опорного закладу ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів.

4.7. Індивідуальне навчання та екстернат у ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

4.8. В опорному закладі ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів створюються та функціонують методичні об’єднання: вчителів-предметників (відповідно до структури методичної роботи), вчителів початкових класів, класних керівників.

Працюють творчі групи, практичний психолог, соціальний педагог, логопед.

4.9. Мережа класів у ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

Філії, розташовані у селах можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з уповноваженим органом засновника.

4.10. Прийом учнів до загальноосвітніх класів ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій здійснюється на безконкурсній основі.

Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його Філій здійснюється згідно чинного законодавства України та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

4.11.Зарахування учнів до ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відділу освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до навчальних класів Філії здійснюється згідно чинного законодавства України та оформлюється наказом керівника опорного закладу ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів за поданням (погодженням) керівника (завідувача Філії).

4.12. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України та погодженими з Міністерством фінансів України.

За рахунок додаткових асигнувань, рішенням рад навчальних закладів може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.

4.13. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

4.14. ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг, розроблених на основі чинного законодавства України, затверджується Турійською районною радою Волинської області.

4.15. Навчальний рік у ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філіях починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій для роботи у новому навчальному році.

Структура навчального року та режим роботи встановлюються опорним закладом ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України). Опорний заклад та його Філії працюють за 5-денним робочим тижнем.

Навчальний рік поділяється на два семестри.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

4.16. Тривалість уроків у ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філіях становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

4.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великі перерви (після другого та третього уроків) – 20 хвилин.

4.18. Розклад уроків ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та у Філіях складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та погоджується територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків Філії складається керівництвом Філії відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальних закладах проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдаровань.

4.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

4.20. У ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філіях критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначені вимогами Міністерством освіти і науки України.

Система оцінювання навчальної праці учнів повинна бути стимулюючою.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.

У наступних класах вона доповнюється оцінками у відповідних балах.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджені Міністерством освіти і науки України.

Результати навчальної діяльності за рік доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії) та заносяться до особових справ учнів.

4.21.Доцільність виставлення учням оцінки з поведінки, її критерії визначаються радою ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів.

У документі про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка з поведінки не виставляється.

4.22. Порядок переведення і випуск учнів навчальних закладів проводиться згідно з Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

4.23. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка):

- по закінченні початкової школи - табель успішності;

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

Невстигаючі учні протягом двох років навчання у школі I ступеня за рішенням психолого-медико-педагогічної консультації можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, їх навчання може продовжуватися у класах вирівнювання знань або за індивідуальними навчальними планами і програмами.

4.24. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.25.За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8 та 10 класів можуть нагороджуватися Похвальним листом.

Випускники ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів - Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями (золотою „За особливі успіхи у навчанні” або срібною „За успіхи у навчанні”).

За відмінні успіхи у навчанні випускники ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій: загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Свинарин, загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Озеряни, загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Осьмиговичі одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

4.26. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення як грамоти, подяки, премії та інше.

Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України.

4.27. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, Похвальних грамот та Похвальних листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, відділом освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації Волинської області.

5. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та у Філіях є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 964, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.3. Учні ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів, та Філій мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір в ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів профілю та форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- участь в органах громадського самоврядування ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.4. Учні ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися вимог чинного законодавства України, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережно ставитися до майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, громадського та особистого майна;

- дотримуватись вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій;

- поважати честь і гідність всіх учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватись правил особистої гігієни.

5.5.Учні ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій залучаються, за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до вимог цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

5.6.Педагогічними працівниками ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів, завідувачів Філій і інших працівників здійснюється згідно чинного законодавства України, Законом України „Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами, при погодженні з керівництвом Філій та відділом освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації.

5.8. Педагогічні працівники ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій мають право:

- самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції керівництву ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України.

5.9. Педагогічні працівники ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державних стандартів освіти;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, іміджу навчального закладу;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати вимоги цього Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати накази директора ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів, завідувача Філії, нормативні акти Турійської районної ради Волинської області та відділу освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації Волинської області.

5.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства України директором ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів і затверджується уповноваженим органом засновника (відділом освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації Волинської області).

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

5.11. Керівник ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та завідувач Філій призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок.

Їхні права і обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

5.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.13. Керівника Філії та його заступників призначає уповноважений орган засновника (відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації Волинської області) за поданням керівника ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів.

Керівництво Філією у складі опорного закладу здійснює завідувач Філії та його заступники, згідно чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Філію.

Керівником Філії (завідувачем) може бути особа з вищою педагогічною освітою зі стажем практичної роботи в школі не менше трьох років.

Педагогічні працівники Філії приймаються на посаду (звільняються з посади) уповноваженим органом засновника (відділ освіти молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації Волинської області) за погодженням керівника ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та за поданням керівника Філії.

5.14. Директор та педагогічні працівники ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання „старший учитель”, „учитель (вихователь)-методист”, „педагог-організатор-методист” та інші.

Атестацію педагогічних працівників опорного закладу та його Філій проводить комісія першого рівня опорного закладу.

5.15. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, Законом України „Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими документами.

5.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту), або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із чинним законодавством України.

5.17. Права і обов’язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

Обслуговуючий персонал Філії призначається на посаду директором опорного закладу за поданням керівника Філії.

5.18. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати форми навчання і виховання дітей;

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до Турійської районної ради Волинської області, органів управління освітою, директора ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та у відповідних державних, судових та інших органах.

5.19. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини та всіх учасників навчально-виховного процесу, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя;

- повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.20. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених чинним законодавством України, ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

5.21. Учасники навчально-виховного процесу ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій несуть відповідальність за стан роботи на відповідних ділянках своєї діяльності незалежно від персональної відповідальності директора ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів.

6. Права та обов’язки засновника –

Турійської районної ради Волинської області

6.1.Турійська районна рада Волинської області, самостійно або через уповноважений орган, має право:

- давати висновки і рекомендації щодо планування діяльності ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та його Філій, перспектив його розвитку;

- отримувати повні відомості про фінансово-господарську діяльність ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів, стан майна, прибутків та збитків, а також інші необхідні відомості;

- здійснювати ревізію та контроль фінансово-господарської діяльності ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів;

- мати інші права в межах чинного законодавства України та цього Статуту.

6.2. Турійська районна рада Волинської області зобов’язується:

- надавати ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів необхідну інформацію, консультації, а також фінансову та матеріально-майнову допомогу, необхідну для здійснення його діяльності;

- передавати ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів необхідні грошові кошти та матеріальні цінності для забезпечення виконання ним обов’язків перед юридичними та фізичними особами по укладеним договорам (угодам);

- дотримуватися умов цього Статуту.

6.3. ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів, як опорний заклад, його Філії мають штатний розпис, що розробляється і затверджується уповноваженим органом засновника на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені Міністерством освіти і науки України.

6.4. Турійська районна рада Волинської області здійснює контроль за діяльністю ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

7. Управління ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів

і самоврядування трудового колективу

7.1. Керівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.2. Директор ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів призначається (звільняється) із займаної посади відділом освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації за погодженням з Турійською районною радою Волинської області .

7.3. Керівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів здійснюють директор та його заступники.

Директор ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів здійснює повноваження, визначені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим, постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими законодавчими актами України цим Статутом.

Керівництво Філією опорного закладу здійснює завідувач Філії та його заступники згідно чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Філію.

7.4.Директор ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, правил техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- дає дозвіл та сприяє участі діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходи до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

- забезпечує виконання, покладених на ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів завдань, а також нормативних актів Турійської районної ради Волинської області та відділу освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації Волинської області;

- несе повну відповідальність за стан справ та діяльність ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів;

- представляє її інтереси в органах місцевого самоврядування, органах виконавчої влади, на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності з питань, пов’язаних з діяльністю ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів;

- розпоряджається коштами та майном згідно чинного законодавства та нормативних актів Турійської районної ради Волинської області;

- забезпечує збереження майна, раціональне використання приміщень, обладнання, виконання правил безпеки праці, санітарних та протипожежних правил;

- укладає угоди і договори від імені та в інтересах ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів в межах діяльності, визначеної цим Статутом;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових та інших планів;

- у відповідності з положеннями трудового законодавства України, приймає на роботу і звільняє з роботи працівників;

- затверджує посадові обов’язки;

- здійснює контроль за роботою педагогічних, інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів, дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;

- здійснює інші дії, що випливають із норм чинного законодавства України та статутних завдань ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів;

- підзвітний Турійській районній раді Волинської області і відділу освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації Волинської області про свою діяльність в порядку, обсягах та строки, що ними встановлюються.

7.5. Завідувач Філії ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес Філії;

- ініціює перед керівником опорного закладу вибір робочого навчального плану та розподіл тижневого навантаження педагогічних працівників;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- контролює підвезення школярів та педагогічних працівників до навчального закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Філій;

- забезпечує збереження майна, раціональне використання приміщень, обладнання, виконання правил безпеки праці, санітарних та протипожежних правил;

- здійснює контроль за роботою педагогічних, технічних працівників філії, дотриманням ними правил внутрішнього трудового розпорядку;

- здійснює інші дії, що випливають із норм чинного законодавства України та статутних завдань ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів.

7.6. Інтереси колективів шкіл представляють профспілкові комітети опорного закладу та його Філій.

7.7. Директор ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів, як опорного закладу освітнього округу.

У Філіях (загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ ступенів) створюється мала педагогічна рада.

Завідувач Філії є головою педагогічної ради Філії.

7.8. Робота педагогічної ради опорної школи та Філій проводиться відповідно до потреб ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та суб’єктів освітнього округу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

7.9.Педагогічна рада опорної школи розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи закладу та філій;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

Мала педагогічна рада виконує наступні функції: інформаційно-аналітичну, діагностичну, комунікативну, методичну.

Мала педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу Філії;

- розглядає та порушує клопотання перед педагогічною радою опорного закладу питання про:

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учнів та працівників Філії.

7.10. Органом громадського самоврядування ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та його Філій є загальні збори (конференція) колективів, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників навчального закладу – зборами трудового колективу, учнів навчального закладу ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами, батьків і представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів, голови ради навчального закладу, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій, обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень, приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

7.11.У період між загальними зборами (конференціями) діє рада ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та рада Філій.

Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

До складу рад обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій, батьків і громадськості.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог чинного законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-ий денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор, його заступники, завідувачі Філій.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організаці­єю навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та куль­турно-масових заходів.

Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності на­вчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи на­вчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрун­товуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого са­моврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представ­лення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю „За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю „За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними ли­стами „За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамота­ми „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навча­льних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, вра­ховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його за­ступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорен­ня питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліп­шення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального за­охочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівниц­тві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги уч­ням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в об­стеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в неспри­ятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодич­них видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої осві­ти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих на­прямів роботи.

- Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

7.12.У ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

Члени піклувальної ради ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів обираються на загальних зборах (конференціях).

Склад піклувальної ради формується з представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників, тощо.

7.13. Учнівські збори класу:

- обирають органи учнівського самоврядування класу;

- висувають своїх представників для участі у роботі загальних зборів ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів;

- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

7.14.Батьківські збори класу - колективний орган батьківського самоврядування:

- обирають органи батьківського самоврядування - батьківський комітет; обирають своїх представників для роботи загальних зборів;

- вносять на розгляд загальних зборів, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів;

- запрошують вчителів, психолога, представників адміністрації ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів для обговорення стану і перспектив роботи класу, навчального закладу, а також роз’яснення окремих питань, що турбують батьків.

8. Матеріально-технічна база та

фінансово-господарська діяльність

8.1.Матеріально-технічна база ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2. ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів, як опорний заклад, повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

8.3. ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів, як опорний заклад, його Філії мають штатний розпис, що розробляється і затверджується уповноваженим органом засновника (відділом освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації) на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені Міністерством освіти і науки України.

8.4. Майно ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району.

ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів володіє, користується та розпоряджається зазначеним вище майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству України, нормативним актам Турійської районної ради Волинської області та цьому Статуту.

8.5. Опорний навчальний заклад та його Філії мають земельні ділянки, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, господарські будівлі тощо.

ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та його Філії згідно чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

8.6. Фінансування ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів здійснюється уповноваженим органом - відділом освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністарції, згідно чинного законодавства України.

8.7. Фінансово-господарська діяльність ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів здійснюється за рахунок наступних джерел фінансування:

- кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету;

- кошти місцевих бюджетів;

- грошові та матеріальні внески засновника та юридичних і фізичних осіб;

- доходи, одержані від фінансово-господарської діяльності;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.8.Фінансування опорного закладу, його Філій здійснюється уповноваженим органом - відділом освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адмінстарції згідно чинного законодавства України.

8.9. Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів округу, опорного закладу, його філії здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.10. ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів може утворювати за погодженням з Турійською районною радою Волинської області фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю.

У ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів утворюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів районного бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів згідно чинного законодавства України.

Витрачання коштів фонду здійснюється згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення ради ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів.

8.11.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів визначається чинним законодавством України.

За рішенням засновника – Турійської районної ради Волинської області - ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації.

8.12. ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів має право згідно чинного законодавства України користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.13. Звітність про діяльність ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та його Філій встановлюється згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

8.14. Відчуження, списання основних засобів та іншого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району та закріплених за ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів з Філіями, здійснюється за рішенням Турійської районної ради Волинської області згідно чинного законодавства України.

Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти, є спільною власністю територіальних громад сіл, селища району.

8.15. ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів має право ініціювати через відділ освіти, молоді і спорту Турійської районної державної адміністрації Волинської області питання здачі в оренду підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які їй належать, а також списувати їх згідно чинного законодавства України та нормативних актів Турійської районної ради Волинської області.

8.16. ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів має право згідно чинного законодавства України придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів.

8.17. ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів не має права без дозволу (рішення) Турійської районної ради Волинської області вчиняти такі дії:

- заставляти, будь-яким способом відчужувати майно ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та його Філій;

- укладати договори поруки та договори гарантії;

- укладати договори, які б суперечили цьому Статуту, рішенням Турійської районної ради Волинської області та завдавали б матеріальних, фінансових та інших збитків ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів.

8.18. Збитки, завдані ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів за рішенням суду або господарського суду.

8.19. Відносини ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів згідно чинного законодавства України.

9. Міжнародне співробітництво

9.1. ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати згідно чинного законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів має право згідно чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.2.Участь ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється згідно чинного законодавства .

10. Контроль за діяльністю

ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів

10.1. Державний контроль за діяльністю ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

Державний контроль за діяльністю здійснюють Міністерство освіти і науки, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки, Турійська районна рада Волинської області, відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації Волинської області, територіальний підрозділ санітарно-епідеміологічної служби.

10.2. Основною формою державного контролю за діяльністю ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів є державна атестація ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю.

Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 разів на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником згідно чинного законодавства.

11. Реорганізація

11.1. Рішення про реорганізацію ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та його Філій приймає засновник – Турійська районна рада Волинської області.

11.2. Реорганізація та ліквідація ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів та Філій проводиться згідно чинного законодавства України.

11.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників згідно чинного законодавства України або визначених навчальних закладів.

12. Заключні положення

12.1. Цей Статут набуває чинності з дня державної реєстрації.

12.2.Зміни та доповнення до цього Статуту мають силу, якщо вони відповідають чинному законодавству України, оформлені письмово, затверджені рішенням (розпорядженням голови) Турійської районної ради Волинської області і зареєстровані згідно чинного законодавства України.

12.3. Умови, які не передбачені цим Статутом, регламентуються чинним законодавством України та нормативними актами Турійської районної ради Волинської області.

Директор опорного закладу

„Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів с.Купичів”О.О.Гончарук

Кiлькiсть переглядiв: 79

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.